Mair (cont.)
Davidina "Bobbin" b. 25 Aug 1908
Davina b. 25 Aug 1908
Donald Cumming b. 4 Apr 1900
Edgar Donaldson b. 26 Jan 1920, d. 9 Nov 2004
Edina Wilson b. 17 May 1867
Edina Wilson "Duncan" b. 17 May 1867
Edith b. 22 Mar 1904
Edith "Dear" b. 22 Mar 1904
Edith Robertson b. 19 May 1907
Eliza Jane b. 5 Aug 1862
Elizabeth b. 3 Nov 1816, d. 23 Mar 1895
Elizabeth b. c 1830, d. 7 Apr 1907
Elizabeth b. 21 Jun 1836
Elizabeth b. c 1847, d. 5 Sep 1936
Elizabeth b. 21 Jun 1848
Elizabeth b. c 1852, d. 5 Jun 1943
Elizabeth b. 13 Nov 1859, d. 26 May 1954
Elizabeth b. 10 Aug 1860
Elizabeth b. 4 Dec 1862
Mair (cont.)
Elizabeth b. 23 Jul 1870, d. 16 Mar 1926
Elizabeth b. 29 Apr 1874
Elizabeth b. 22 Nov 1884
Elizabeth b. 19 Jun 1889
Elizabeth b. 10 Apr 1893, d. 5 Aug 1964
Elizabeth b. 4 Sep 1895
Elizabeth b. 26 Sep 1902, d. 22 Mar 1976
Elizabeth b. 19 May 1905
Elizabeth b. 17 Jun 1905
Elizabeth b. c 1906
Elizabeth b. 13 Dec 1913, d. 2 Jan 2004
Elizabeth b. 9 Jan 1916, d. 10 Aug 1965
Elizabeth "Bobbin" b. 13 Nov 1859, d. 26 May 1954
Elizabeth "Bobbin" b. 4 Sep 1895
Elizabeth "Findlay" b. 4 Dec 1862
Elizabeth "Johns" b. 19 May 1905
Elizabeth "Saucy" b. c 1847, d. 5 Sep 1936
Elizabeth "Saucy" b. 19 Jun 1889
Elizabeth "Saucy" b. 10 Apr 1893, d. 5 Aug 1964
Elizabeth "Saucy" b. 17 Jun 1905
Elizabeth "Saucy" b. 13 Dec 1913, d. 2 Jan 2004
Elizabeth "Shavie" b. 21 Jun 1848
Elizabeth "Shavie" b. 10 Aug 1860
Elizabeth Ann b. 2 Jul 1878
Elizabeth Hay b. 16 Mar 1864
Mair (cont.)
Elizabeth Hay "Big" b. 16 Mar 1864
Elizabeth Murray b. 9 Aug 1926, d. 30 Nov 1996
Elizabeth Nicol b. c 1903
Elizabeth Pirie b. c Mar 1921, d. 24 Aug 1921
Elizabeth Pirie "Saucy" b. c Mar 1921, d. 24 Aug 1921
Elizabeth Rhoda b. 20 Sep 1903
Elizabeth Smith b. 16 Jan 1876, d. 22 Apr 1943
Elizabeth Smith "Bo" b. 16 Jan 1876, d. 22 Apr 1943
Elizabeth Strachan b. 15 Jan 1904, d. 3 Feb 1904
Elizabeth Strachan "Shavie" b. 15 Jan 1904, d. 3 Feb 1904
Ellen b. 31 Jul 1862
Ellen b. 14 Aug 1882
Ellen "Pim" b. 31 Jul 1862
Elsie b. 14 Aug 1869
Elsie b. 16 Sep 1871, d. 3 Feb 1914
Elsie b. c Nov 1883, d. 4 Feb 1884
Elsie b. 21 Sep 1886, d. 2 Aug 1950
Elsie b. 7 Sep 1894, d. 15 Mar 1989
Elsie b. 2 Jan 1909
Elsie "Rose" b. 14 Aug 1869
Elsie "Shavie" b. 16 Sep 1871, d. 3 Feb 1914
Elsie "Shavie" b. c Nov 1883, d. 4 Feb 1884
Elsie "Shavie" b. 7 Sep 1894, d. 15 Mar 1989