Mair (cont.)
James "Shavie" b. 28 Feb 1843
James "Shavie" b. 28 Apr 1858, d. 1 Jan 1861
James "Shavie" b. 14 Aug 1862, d. 30 May 1940
James "Shavie" b. 26 Jan 1869
James "Shavie" b. 23 Jul 1870, d. 16 Jan 1928
James "Shavie" b. 22 Nov 1872, d. 21 Jul 1873
James "Shavie" b. 1 May 1876, d. 10 Dec 1948
James "Shavie" b. 6 Sep 1891
James "Shavie" b. 18 May 1900
James "Shavie" b. 24 Apr 1903, d. 17 Dec 1904
James "Shavie" b. c 1905
James "Slater" b. 26 Apr 1836, d. 25 Aug 1921
James "Slater" b. 29 Jun 1863, d. 17 Sep 1942
James "Slater" b. 24 Dec 1887, d. 14 Nov 1959
James "Slater" or "Frank" b. c 1918, d. 27 Mar 1996
James "Tells" b. 22 Oct 1820, d. 26 Sep 1875
James Bruce b. 24 Dec 1919
James Bruce "Shy" b. 24 Dec 1919
James George b. 14 Mar 1877
James George b. 13 Jun 1906
James George b. 16 Feb 1931, d. 3 Mar 2014
Mair (cont.)
James George Watt b. 3 Feb 1913, d. 12 Apr 1985
James George Watt "Shavie" b. 3 Feb 1913, d. 12 Apr 1985
James Ledingham b. 17 Jul 1863, d. 18 Apr 1911
James Ledingham "Bobbin" b. 17 Jul 1863, d. 18 Apr 1911
James Pirie b. 1924, d. 11 Nov 1988
James Pirie "Saucy" b. 1924, d. 11 Nov 1988
James Ritchie b. 7 Aug 1899, d. 6 Jun 1974
James Ritchie "Shavie" b. 7 Aug 1899, d. 6 Jun 1974
James Robert b. 2 Oct 1900, d. 1936
James Robert "Saucy" b. 2 Oct 1900, d. 1936
James Robertson b. 18 Jul 1879, d. 1968
James Robertson "Bobbin" b. 18 Jul 1879, d. 1968
James Sclater b. 9 Nov 1873
James Strachan b. 21 Nov 1900
James Wood b. 21 Oct 1901, d. c 1974
James Wood "Shavie" b. 21 Oct 1901, d. c 1974
Jane b. 2 Jan 1832
Jane b. 29 Sep 1833, d. 4 Dec 1914
Jane b. 26 May 1838, d. 29 Jun 1869
Jane b. 25 Oct 1838, d. 25 Oct 1909
Jane b. 9 Jun 1842, d. 21 Dec 1927
Jane b. c 1845, d. 25 Jul 1915
Mair (cont.)
Jane b. 12 Jun 1847
Jane b. c 1848
Jane b. 15 Nov 1849
Jane b. c 1850, d. 11 Dec 1915
Jane b. c 1852
Jane b. 22 Oct 1852, d. 16 Feb 1931
Jane b. 4 Jun 1854, d. 25 Apr 1932
Jane b. 26 May 1855, d. 15 Mar 1918
Jane b. 17 Aug 1855
Jane b. 6 Oct 1857, d. 9 Apr 1945
Jane b. 29 Apr 1862
Jane b. 28 Mar 1864
Jane b. 11 Jul 1864
Jane b. 12 Jun 1865
Jane b. c 1867
Jane b. 26 Jul 1867, d. 17 Dec 1951
Jane b. 23 Aug 1867, d. 2 May 1927
Jane b. 8 Jun 1870
Jane b. 20 Oct 1872
Jane b. 5 Aug 1873, d. 24 Apr 1933
Jane b. c 1876
Jane b. 14 Oct 1881
Jane b. 5 Jan 1882
Jane b. 24 May 1884
Jane b. 14 Apr 1885, d. 1939